Olcsva Község Önkormányzata Képviselő-testületének pályázati felhívása PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Olcsva Község Önkormányzata   
2019. március 13. szerda, 09:28

Tanulmányi ösztöndíj pályázat az EFOP 1.5.3-16-2017-00111 számú „Humán szolgáltatások fejlesztése Vásárosnaményban és térségében” című európai uniós projektkeretein belül, középiskolai tanulók és felsőoktatási hallgatók számára

 Olcsva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2019. (III. 01.) önkormányzati rendeletével az EFOP 1.5.3-16-2017-00111 számú projekt keretein belül a 2018/2019. tanév II. félévétől középiskolai tanulók és felsőoktatási hallgatók számára ösztöndíjat alapított.

 

 
Jogosultsági feltételek:

Tanulmányi ösztöndíj támogatásban részesülhet az a pályázó, aki

a)      Olcsva Község közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkezik és magyar állampolgár,

b)   nappali tagozaton, hazai középiskolai, vagy felsőfokú oktatási intézményben tanulói/hallgatói jogviszony keretében folytatja, nem utolsó évesként tanulmányait,

c)    a rendelet hatálybalépését megelőző lezárt félévben legalább 3,51 tanulmányi átlageredményt ért el,

d)     középfokú tanulmányok folytatása esetén állandó lakhelyén vagy képzési helyén igazoltan közösségi szolgálatot teljesít vagy teljesített.

 

A jogosultsági feltételek igazolása a tanuló feladata és kötelezettsége az ösztöndíjprogramhoz közzétett pályázati formanyomtatványon, a szükséges mellékletek becsatolásával, a tanuló, kiskorú pályázó esetében pedig a tanuló és törvényes képviselőjének aláírása mellett.

 

Az ösztöndíj támogatás forrása, mértéke, formája:

 

A támogatás forrását az EFOP-1.5.3-16-2017-00111 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése Vásárosnaményban és térségében” című európai uniós projekt biztosítja.

Az ösztöndíj összege a 2018/2019-es tanév februártól júniusig (a továbbiakban: II. félév) és a 2019/2020-as tanév szeptemberétől januárig (a továbbiakban: I. félév) terjedő 5-5 hónapos időtartamra havonta 10 000 Ft pályázónként, amely a pályázat benyújtásakor folyamatban lévő tanulmányi félévtől kezdődően jár úgy, hogy

a)      a tanulmányi ösztöndíjszerződés megkötésekor a 2018/2019-es tanév II. félévre járó tanulmányi ösztöndíj a tanulmányi ösztöndíj szerződés megkötését követő 15 napon belül egy összegben, valamint

b)      2019/2020-as tanév I. félévre járó tanulmányi ösztöndíj szintén egy összegben kerül átutalásra atárgyév szeptember 15. napjáig a pályázó által megjelölt pénzforgalmi számlára a tanulói/hallgatói jogviszony és a tanulmányi eredmény igazolását követően.

A pályázat benyújtásának módja, határideje és feltételei

 

A benyújtás módja:

A pályázati űrlapot egy eredeti példányban kiskorú tanuló esetén a szülő, ill. törvényes képviselő, nagykorú pályázó esetén saját aláírásával az erre rendszeresített nyomtatványon (1. sz. melléklet), zárt borítékban – személyesen vagy postai úton – a szükséges mellékletek csatolásával – az alábbi címre kell benyújtani: Olcsva Község Önkormányzata, 4826 Olcsva, Kossuth u. 2. Kérjük, a borítékra írja rá: „EFOP 1.5.3-16-2017-00111 – Ösztöndíjpályázat”

Információ kérhető a 06-45/479-600-as telefonszámon hétköznap 08.00-16.00 óra között Deák Rita  szakmai megvalósítótól.

 

 

A benyújtás határideje:

A pályázat beérkezésének határideje: 2019. március 18. 1600

A pályázati határnapot követően beérkezett pályázatok érvénytelenek.

A hiányosan, vagy nem megfelelően kitöltött pályázati űrlap javítására, a hiányzó mellékletek benyújtására a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő leteltét követően egy alkalommal van lehetőség. A hiánypótlásra nyitva álló idő annak kézhezvételétől számított 2 munkanap. A hiánypótlási határidő elmulasztása jogvesztő. Hiánypótlási felhívás elektronikus úton történik.

 

 

A benyújtás feltételei:

A pályázati űrlap csak akötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely kötelező melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül és hiánypótlást követően értékelhető tovább.

 

A tanulmányi ösztöndíjban legfeljebb 2 fő – 1 fő középiskolai tanuló és 1 fő felsőfokú oktatási intézmény hallgatója – részesülhet. Amennyiben a benyújtott pályázatok ezen keretszámok feltöltését nem teszik lehetővé, úgy azok között a támogatás elbírálója átcsoportosítást hajthat végre. 

 

A pályázat elbírálása:

 

A Képviselő-testület a határidőben benyújtott, formailag megfelelő pályázatokat megvizsgálja, rangsorolja és meghatározza a támogatásra, valamint az elutasításra javasolt pályázatok körét. Az Önkormányzat a határidőn túl benyújtott pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja.

A benyújtott és érvényes pályázatok rangsorolása során – a lenti sorrend szerint - előnyt élvez az, aki:

a)           felsőfokú tanulmányokat folytató hallgató legalább 4,0-es, míg középiskolai tanuló esetében 4,5-es tanulmányi átlaggal rendelkezik a vizsgált időszakokban,

b)           hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű,

c)           magasabb óraszámban történő közösségi szerepvállalás, önkéntes tevékenység végzése az adott oktatási intézményben, vagy lakóhelyén,

d)          más ösztöndíjban nem részesül.

 

A tanulmányi ösztöndíj odaítéléséről a Képviselő-testület zárt ülés keretében dönt.

A Képviselő-testület döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs. Jogszabálysértésre hivatkozással a Vásárosnaményi Járásbírósághoz címzett keresettel lehet fordulni.

 

Értesítés a pályázati döntésről

A döntésről a pályázókat az Önkormányzat postai küldemény útján - a döntés meghozatalát követően - haladéktalanul értesíti.A támogatásban részesülő pályázóval az Önkormányzat a döntés meghozatalától számított 15 napon belül tanulmányi ösztöndíjszerződést köt.

 

A pályázati adatlaphoz  kötelező mellékelni:

a)      a pályázó személyi igazolványának és lakcímkártyájának másolatát (melyre „az eredetivel mindenben megegyező másolat” szöveg kerül felvezetésre a tanuló és törvényes képviselője aláírása mellett);

b)      az oktatási intézmény aktuális félévre szóló igazolását a tanulói/hallgatói jogviszonyról;

c)      a tárgyidőszakot megelőző lezárt félév tanulmányi eredményét igazoló félévi értesítő másolatát, felsőoktatásban tanulók esetén a vizsgaeredmények átlagát igazoló okiratot, elektronikus tanulmányi rendszerekből kinyomtatott, az intézmény által hitelesített dokumentumot;

d)     amennyiben releváns, a pályázó hátrányos helyzetének fennállását igazoló határozat másolatát, (melyre „az eredetivel mindenben megegyező másolat” szöveg kerül felvezetésre a jegyző aláírása mellett);

e)      osztályfőnöki igazolás arról, hogy a pályázónak nem volt  igazolatlan hiányzása illetve nem részesült igazgatói, osztályfőnöki, szaktanári megrovásban (2018/2019. tanév I. féléve alapján osztályfőnök vagy az intézmény vezetője által aláírva);

f)       osztályfőnöki összefoglaló a tanuló tanulmányi versenyeken történő részvételéről és azokon elért eredményeiről (2017-2018. tanév és a 2018/2019. tanév I. féléve alapján osztályfőnök, vagy igazgató által aláírva);

g)      a pályázó tanuló által, legfeljebb A4 terjedelemben, kézzel írt bemutatkozó levél (család, lakóhely, hobbi, iskola, barátok, továbbtanulási tervek megfogalmazása, ösztöndíj felhasználásával kapcsolatos tervek megfogalmazása).

 

A tanulmányi ösztöndíjban részesülő személy kötelezettsége:

 

a)      a tanulmányi ösztöndíj folyósításának ideje alatt a tanulói/hallgatói jogviszonyát a folyósítás végéig fenntartani és azt igazolni,

b)      a tanulmányi ösztöndíj folyósításának végéig a 3,51-es tanulmányi átlag teljesítését igazolni,

c)      a pályázati űrlapon megjelölt adatainak változásáról az Önkormányzatot 15 napon belül értesíteni és

d)     a tanulmányi ösztöndíjszerződés megszűnéséig az Önkormányzattal együttműködni.

 

Adatkezelés

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy az ösztöndíj-programból pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

A pályázó pályázata benyújtásával

a)    hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a Támogatáskezelő részére– kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetve az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;

b)    hozzájárul ahhoz, hogy a köznevelési intézmény tanulói jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson,

c) hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.

 

A pályázók értesítési kötelezettségei, a visszafizetés szabályai

A tanulmányi ösztöndíjra való jogosultságot meg kell szüntetni, és - a c) pont kivételével – a támogatottat a folyósított tanulmányi ösztöndíj teljes összegének vagy arányos részének visszafizetésére kell kötelezni, ha a támogatott:

a)          tanulói/hallgatói jogviszonya bármely okból megszűnik,

b)   a pályázati eljárás során valótlan adatot közölt, vagy az Önkormányzatot bármilyen módon megtévesztette,

c)    a támogatott a 3,51-es tanulmányi átlagot nem teljesíti, vagy annak teljesítését nem igazolja,

d)   a tanulmányi ösztöndíjra való jogosultság megszüntetését bármely okból kéri.

Pályázati adatlap

Módosítás dátuma: 2019. március 13. szerda, 09:35
 
HIRDETMÉNY A 2019/2020. tanév általános iskola első évfolyamára történő beiratkozásról PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Olcsva Község Önkormányzata   
2019. március 11. hétfő, 10:02

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Vásárosnaményi Járási Hivatala a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (7) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a végrehajtásra kiadott 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 38/A.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (l)-(2) bekezdésére hivatkozva tájékoztatja az érintett szülőket, törvényes képviselőket, hogy a 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beiratkozás időpontját a területileg illetékes Kisvárdai Tankerületi Központ véleményének kikérésével - az alábbiak szerint határozza meg és teszi közzé:

 

2019.április 11. (csütörtök) 8:00-19:00 óra
2019.április 12. (péntek) 8:00-18:00 óra között.

 

A 2019. évben tankötelessé váló - 2013. augusztus 31. napjáig született - gyermeket a szülő/törvényes képviselő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni. Amennyiben a választott iskola intézményvezetője a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a tankötelessé vált gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Az érintett általános iskola intézményvezetője a tanulói jogviszonyról szóló döntését írásban köteles meghozni. A gyermek szülője/törvényes képviselője a tanulói jogviszonyról szóló döntés ellen jogorvoslati kérelemmel élhet az intézmény fenntartójának címezve, az intézmény vezetőjénél.

 

A Kisvárdai Tankerületi Központ fenntartásában lévő általános iskolák esetében a jogorvoslatra vonatkozó kérelmet a Kisvárdai Tankerületi Központhoz (4600 Kisvárda, Kodály Zoltán u. 15/A.) kell benyújtani.

 

Vásárosnamény, 2019. március 09.

 

dr. Szilágyi Péter

hivatalvézető nevében és megbízásából

 

Ostorházi Sándor

hivatalvezető-helyettes

 
 
Fenntartói közlemény óvodai felvételről PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Olcsva Község Önkormányzata   
2019. március 11. hétfő, 09:58

Az óvodai felvétel törvényi előírásai:

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a fenntartó által közzétett közleményben, vagy hirdetményben meghatározott időpontban.

Az óvoda, a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Az óvodába a gyermek – törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként, vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

 

Az óvodai jogviszony létesítése:

 • Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.
 • Az óvoda vezetője
  • az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,
  • a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének megadásával - kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert, vagy felvétele elutasításra került.
 • Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.


 

A nevelési év meghatározása:

 • minden év szeptember 01-től a következő év 08. 31-ig tartó időszak.

Az óvodai beiratkozás időpontjai:

 • április 24.-25.-26.

 

 

 • Az óvodai beiratkozás helyszínei:
 • Hétszínvirág Óvoda 4800 Vásárosnamény, Bartók Béla utca 24.
 • Aranyablak Tagóvoda 4803 Vásárosnamény, Óvoda utca 2.
 • Tündérkert Tagóvoda 4804 Vásárosnamény Damjanich János út 25.
 • Platán Tagóvoda 4826 Olcsva, Petőfi út 5.

 

A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
 • a gyermek TAJ kártyája, és oltási kiskönyve.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét.

A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.

A kijelölt óvoda vezetője a megküldött szakértői vélemény vagy a kormányhivatal határozata alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.

 

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele:

Az intézmény alapító okirata szerint, a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek integrált nevelése valósítható meg az általunk fenntartott óvodákban.

Óvodák és azok elérhetőségei:

Hétszínvirág Óvoda 4800 Vásárosnamény, Bartók Béla u. 24

06/70 266-4402  06-45-470-648

Aranyablak Tagóvoda 4803 Vásárosnamény, Óvoda u. 2.

06-45-478-249;    06-70-330-4223

Tündérkert Tagóvoda 4804 Vásárosnamény Damjanich János űút 25.

06-45-478-633;    06-70-633-2090

Platán Tagóvoda 4826 Olcsva, Petőfi út 5.

06-45-703-326;    06-70-967-9847

Az óvoda felvételi körzete:

 • Vásárosnamény Város közigazgatási területe,
 • Olcsva Község közigazgatási területe.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:

2019.május 31.

A jogorvoslati eljárás szabályai:

Az óvodai felvétel elutasításáról szóló döntés ellen a szülő a közléstől - ennek hiányában a tudomására jutásától - számított tizenöt napon belül fellebbezhet. Az óvodai felvétellel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében másodfokon a fenntartó - Vásárosnamény Város valamint Olcsva Község Óvoda Fenntartó Társulása, székhely: 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1. – jogosult eljárni és dönteni. A fellebbezés benyújtásának a helye: Vásárosnaményi Játékország Óvodái 4800 Vásárosnamény, Bartók Béla utca 24.

 
Módosítás dátuma: 2019. március 11. hétfő, 10:01
 
Kitüntetés PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Olcsva Község Önkormányzata   
2019. március 06. szerda, 12:16

Módosítás dátuma: 2019. március 06. szerda, 12:23
 
T Á J É K O Z T A T Á S téli rezsicsökkentésben nem részesült háztartások igénybejelentéséről PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Olcsva Község Önkormányzata   
2018. október 02. kedd, 13:35

Olcsva Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Kormány határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) elfogadásra került.
 
A Kormány fenti döntésében egyetértett azzal, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.
 
A Korm. határozat előírásainak megfelelően Önkormányzatunknál háztartásonként egy darab igénybejelentés terjeszthető elő 2018. október 15. napjáig, mely határidő jogvesztő.
 
Az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége (a továbbiakban: háztartás) igényét az „Igénybejelentő nyilatkozat” formanyomtatvány benyújtásával terjesztheti elő. A nyilatkozatot csak hiánytalanul kitöltve tudjuk elfogadni.
Az igénylőnek az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni kell az igényelt fűtőanyag fajtáját (tűzifa, szén, propán-bután palackoz gáz, propán-bután tartályos gáz, fűtőolaj, pellet/brikett), mely utólag már nem módosítható.
 
A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.
 
Tájékoztatom továbbá az igénylőket, hogy a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága az igénybejelentőben foglaltakat jogosult ellenőrizni és helyszíni vizsgálatokat folytatni. Ha a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén - büntetőeljárást kezdeményez.
 
Igény bejelentési határidő és feltételek:
Az ”Igénybejelentő nyilatkozat” központi nyomtatvány személyesen átvehető a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal Olcsvai Állandó Kirendeltségén (4826 Olcsva, Kossuth utca 2., a továbbiakban: Hivatal) Ügyfélfogadó helyiségében vagy közvetlenül letölthető az Önkormányzat  www.olcsva.hu honlapjáról.  A hiánytalanul kitöltött nyilatkozatokat 2018. október 15-ig egy eredeti példányban, papír alapon kell benyújtani szintén a Hivatal Ügyfélszolgálatánál ügyfélfogadási időben.
 
Olcsva, 2018. augusztus 14.


                                    Huszti József sk.
                                      polgármester


Csatolmány:  Igénybejelentő

 

Módosítás dátuma: 2018. október 02. kedd, 13:41
 
Sertéstartók figyelmébe PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Olcsva Község Önkormányzata   
2018. június 01. péntek, 11:14

Felhívom a figyelmét a sertéstartó gazdáknak, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is bejelentett afrikai sertéspestis megbetegedések miatt településünkön is fokozott figyelmet kell fordítani a sertésállományok védelmére.
Az afrikai sertéspestis vírus okozta megbetegedés, emberre nem veszélyes. Csak a házi sertések és vaddisznók fogékonyak a kórokozó iránt. A vírus a környezetbe kerülve viszonylag ellenálló, több hétig is fertőzőképes maradhat, ahonnan különböző ragályfogó tárgyakkal (ruhaneműkkel, cipővel, eszközökkel stb.) más sertés állományokba is bekerülhet. A fertőzött állatokból készített élelmiszerekben több hétig, a fagyasztott húsokban több évig fertőzőképes marad.
A védekezésben elsődleges a vírus bekerülésének megakadályozása, melyhez az alábbi intézkedések szükségesek a sertéstartók részéről:
- Az állatokat, amennyire lehetséges, zártan kell tartani.
- Sertések gondozását végző személynek a sertésállománnyal kapcsolatos munkák előtt kézmosást követően át kell öltözni egy olyan öltözékbe és lábbelibe, amelyet csak a sertésólban és környékén használ.
- A sertések etetéséhez, a sertésól takarításhoz szükséges eszközöket máshol, más munkákra nem szabad használni.
- Idegeneket, vagy sertéstartó ismerősöket a sertések közelébe nem szabad engedni.
- Ukrajnából származó vagy ismeretlen eredetű sertéshús tartalmú élelmiszerek (pl. kolbász, szalámi), fagyasztott húsokból származó mosólé, egyéb élelmiszerhulladék még véletlenül se kerüljenek a sertések takarmányába.
- Vaddisznók esetleges fertőződése miatt szántóföldről, kaszálóról, legelőről frissen betakarított takarmányt ill. alomanyagot szintén ne használjunk házi sertéseink ellátására. A szénát és gabonát a beszállítástól számítva 30 napig, a szalmát 90 napig kell tárolni felhasználás előtt.
- Élő állatot csak sertés szállítólevéllel és érvényes állatorvosi bizonyítvánnyal ellátva szabad vásárolni.
Ha sertése megbetegszik, azonnal értesíteni kell az állatorvosát.
Ha egy vagy több sertés hirtelen, minden látható tünet nélkül elhullik, ha egy vagy több állat bágyadt, nem eszik, lázas, gyenge, bizonytalanul mozog, ha a bőrön vérzések figyelhetők meg, a bőr vöröses lilásan elszíneződik, véres hányást, hasmenést látunk, minden esetben gondolni kell afrikai sertéspestisre.
Amennyiben az állattartó tőle telhetően közreműködött, a betegséget időben bejelentette, az elvárható járványvédelmi zártságot megteremtette, állami kártalanítás mellett történnek az esetleges járványvédelmi intézkedések.
  

                                                                                              Dr. Tamás Péter sk.
                                                                                              megyei főállatorvos
                                                                                  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
                                                                                              Kormányhivatal
 

 

Módosítás dátuma: 2018. június 01. péntek, 11:22
 
ÉRTESÍTÉS LÉGI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Olcsva Község Önkormányzata   
2018. június 01. péntek, 11:06

Ezúton értesítjük a község lakosságát, hogy Olcsva község területén légi szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A védekezés időpontja: 2018. június 05. a polgári napnyugtát megelőző 1,5 órában. Pótnapok 2018. június 06-07. időjárástól függően.

Felhasználásra kerülő vegyszer megnevezése:

Légi irtás esetén: CORATRIN, Mosquitox 1 ULV Forte, Aqua K-othrin ULV

A készítmény méhekre veszélyes, ezért kérjük, hogy a kezelés ideje alatt a méhek bezárásáról gondoskodni szíveskedjenek!

 

Módosítás dátuma: 2018. június 01. péntek, 11:13
 
Hirdetmény
Írta: Olcsva Község Önkormányzata   

 

 
Hírdetmény
Írta: Olcsva Község Önkormányzata   

HIRDETMÉNY

 

Települési arculati kézikönyv

 

T.A.K. letöltés

 
Hirdetmény
Írta: Olcsva Község Önkormányzata   

 

 
tájékoztatás PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Olcsva Község Önkormányzata   

 
Tájékoztatás
Írta: Olcsva Község Önkormányzata   

 

 
Tájékoztatás PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Olcsva Község Önkormányzata   

Tájékoztatás

 

Az Észak-alföldi Környezetgazdálkodási Kft (a továbbiakban: Közszolgáltató) tájékoztatja a lakosságot, hogy a 2016. évi harmadik és negyedik negyedévi lakossági hulladékdíjak beszedése ismét díjbeszedők útján történik.

A III. negyedéves számlák ellenértékének beszedése október 25 - november 25. között, míg a IV. negyedéveseké 2017. január 25 - február 25. között történik.

Amennyiben a számla nem kerül kiegyenlítésre a díjbeszedőnél, akkor a Közszolgáltató a jogszabályoknak megfelelően 30 napon belüli fizetési felszólítást küld, melyet az ahhoz mellékelt sárga csekken fizethet be az  ügyfél.

 Kérés esetén a díjbeszedő megbízólevelével és személyi igazolványával igazolja magát.

 A 2017. évi számlák kibocsátásáról és fizetésének módjáról a Nemzeti Hulladékgazdálkodási  Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. még nem tájékoztatta a Közszolgáltatót, így erről nem tud információt adni.

 

                                                                       Éberhardt Gábor sk

                                                                                   Ügyvezető

                                                                  Észak-alföldi Környezetgazdálkodási NKFT.

 
Tájékoztató PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Olcsva Község Önkormányzata   

 

TÁJÉKOZTATÓ A GAZDÁKNAK

 

A parlagfű légi felderítése kezdődik!

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc- biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály felhívja a gazdálkodók figyelmét, hogy 2016. augusztus első dekádjában elkezdődik a parlagfűvel fertőzött táblák légi úton történő felderítése.

 

Bővebben...
 
HIRDETMÉNY Nyomtatás E-mail
Írta: Olcsva Község Önkormányzata   

Hirdetmény


A Vásárosnaményi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya ezúton értesíti az érintetteket, hogy az Olcsva Község területén a hirdetményben felsorolt ingatlanokon 2015. szeptember 22-én megindulnak a részarány kiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése eljárások.

Bővebben...
 
HÍRDETMÉNY
Írta: Olcsva Község Önkormányzata   

A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, hiszen a jó időben egyre többen választanak szabadtéri programokat vagy kezdik meg a kerti munkállatokat. A veszélyt egy részről a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyakran terjed a tűz. Kockázatot jelenthet a gondatlanság is, a szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát emberek okozzák.

Bővebben...
 
Tisztelt lakosság!
Írta: Olcsva Község Önkormányzata   

 

Tisztelt Lakosság!

 

Az országos Mentőszolgálat és az Ügyeleti szolgáltató tájékoztatja Önöket a Központi orvosi ügyelet irányítási rendszerének változásáról.

 

2016. Január hónaptól az Ügyeleti Szolgáltató és az Országos Mentőszolgálat a sürgősségi betegellátás hatékonyságának fokozása, a párhuzamos hívások számának csökkentése, valamint az azonnali elérhetőség biztonságának javítása érdekében ügyeleti irányításra együttműködést kötött.

 

A közös diszpécserszolgálat és mentésirányítási rendszer működésének előnyei:

Bővebben...
 
Tájékoztató PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Olcsva Község Önkormányzata   

Tájékoztatás kéménytűzről!

 

Az adott fűtési szezonban keletkezett magas számú kéménytűz káresemény, valamint szénmonoxid mérgezés okán a Katasztrófavédelmi Kirendeltség lakossági tájékoztatást kíván közzétenni.

 

Tovább itt...!!!
 
Tájékoztatás Nyomtatás
Írta: Olcsva Község Önkormányzata   

 

Tájékoztatás vízdíjszámlák beszedésének változásáról  

 

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. nevében arról szeretném tájékoztatni Olcsva lakosságát, hogy 2016. januárjától a teljes szolgáltatási területünkön a pénzbeszedős fizetési módot felváltja a csekkes befizetés. A csekkeket tartalmazó számlákat a TRV ZRT. postai úton küldi meg felhasználói részére. Természetesen, akik eddig csoportos beszedés útján teljesítettek, csekkes, illetve átutalásos számlát kaptak, azokat a változás nem érinti. A módosítással a lakosok kényelmesebb ügyintézését kívánja cégünk elősegíteni.

Emellett, Társaságunk 2016-ban fokozatosan egységesíti leolvasási gyakorlatát is. Lakossági felhasználók esetén a korábban alkalmazott havi, negyedéves helyett, áttérünk a féléves leolvasásra. A számlák kibocsátása továbbra is havonta történik. A leolvasások közötti időszakokban, havi átalányfogyasztásról szóló számlákat kap kézhez a felhasználó. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy öt átlagfogyasztáson alapuló részszámla kiküldése után kapja kézhez a fogyasztó az elszámoló számlát, mely tartalmazza a tényleges fogyasztás és a részszámlákban elszámolt díjak közötti különbözetet. Természetesen eddigi, jól bevált gyakorlatunknak megfelelően továbbra is lehetőséget biztosítunk arra, hogy saját fogyasztási szokásait figyelembe véve a felhasználó saját maga határozza meg a havi részszámlákban számlázandó vízmennyiséget. Ezt az igényt telefonon, levélben, e-mailben vagy személyesen jelezheti a TRV Zrt. felé. Ugyanakkor az egyedi bekötési vízmérővel, főmérővel rendelkező ügyfél kérhet havi, tényleges vízfogyasztás alapján készített számlát. Ebben az esetben, a felhasználónak kell minden hónap 20-ig bejelenteni a vízóraállását Társaságunknál.

Tisztelettel felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a leolvasás gyakorisága nem változik a közületi felhasználóknál. Esetükben továbbra is megmarad a havonkénti leolvasás. Marad a havi leolvasás a mellékmérős lakossági felhasználóknál is. A változás nem érinti továbbá az idényjellegű felhasználókat sem.

A módosulásokról a TRV Zrt. a számlával együtt értesíti felhasználóit, a részletekről pedig az érdeklődők bővebben olvashatnak majd a www.trvzrt.hu honlapon is.

 

 
Tájékoztatás
Írta: Olcsva Község Önkormányzata   

TÁJÉKOZTATÁS

 

2015. március 5-n hatályba lépett az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (továbbiakban: OTSZ).

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fehérgyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltségének tájékoztatása alapján lényeges változásokat tartalmaz.

A lakosságot leginkább érintő területekről néhány sorban:

A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai

Bővebben...
 
Tájékoztató
Írta: Olcsva Község Önkormányzata   

 

Tájékoztató a szociális ellátások változásairól

 

Tájékoztatom a település lakosságát, hogy 2015. március 01-én változások következtek be az önkormányzati szociális ellátások tekintetében is. Az addig nyújtott ellátások megszűntek, illetve kivezetésre kerülnek (lakásfenntartási támogatás, méltányossági közgyógyellátás), helyettük a települési támogatást lehet igénybe venni, ami magában foglalja a települési lakhatási és a települési gyógyszertámogatást.

A korábbi önkormányzati segélyt most a rendkívüli települési támogatás váltja. Bővebb tájékoztatást az ellátásokról a Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal Olcsvai Állandó Kirendeltségénél (Olcsva, Kossuth utca 2.) kérhetnek, valamint a település honlapján találhatják meg az erről szóló rendeletet.

   

 Dr. Szilágyi Péter

 jegyző        

 

 
90 éves lett Fabi néni!
Írta: Olcsva Község Önkormányzata   

90. születésnapján köszöntötte Décsei Fabiola olcsvai lakost a település polgármestere Huszti József és jegyzője Dr. Szilágyi Péter.

Ennek keretében oklevél átadásra került sor.

 
90 éves lett Mariska néni!
Írta: Olcsva Község Önkormányzata   

90. születésnapján köszöntötte Szabó Menyhértné (Ardai Mária) olcsvai lakost a település jegyzője Dr. Szilágyi Péter. Ennek keretében oklevél átadásra került sor.

 

Bővebben...
 
POLGÁRMESTER PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Olcsva Község Önkormányzata   

Huszti József polgármester (FIDESZ-KDNP)

 

huszti jOzsef

 

1937-ben születtem Olcsván, gazdálkodó családból származom. Születésem óta itt élek. Nős vagyok, két felnőtt gyermekem van, mindkettő fiú.

Tanulmányaim: Esztergályos-festő szakképesítéssel rendelkezem, kisipari tevékenységemet 1967-től 1988-ig gyakoroltam.
1990-től Olcsva község polgármestere.

Munkásságom alatt megvalósításra került a ravatalozó, hivatal építése, gáz-szennyvízhálózat kiépítése, teljes úthálózat felújítása, csapadék vízelvezető árkok felújítása, művelődési ház felújítása, egészségház tetőszerkezetének átfedése. 1999-ben a templom kertben gróf Károlyi Sándor emlékszobrának átadása. 2008-ban felújításra került a ravatalozó épülete.

1993-tól 2000-ig működött a foci csapat községünkben.

Fejlesztési elképzelések:

Felújítandó utak:

- Rákóczi utca

Felújítandó járdák:

- Vitkai utca, Bocskai utca

Környezetvédelmi program:

- Szilárd hulladékkezelés programja ( Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei közös program)

- Ivóvízminőség javító program

- Szelektív hulladék gyűjtés elindítása

 

Választása 2019

HVI vezetői határozat

OLCSVA

KÖZADATKERESŐ

kozadatkereso

MAGYARORSZAG.HU

MAGYARO

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

mak

ÜGYFÉLKAPU

ugyfelkapu