AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

- önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok értékesítésére -

Olcsva Község Önkormányzata – a Polgármester 22/2020. (V. 27.) határozata alapján – nyílt ajánlattételi eljárás (versenytárgyalás) keretében értékesítésre meghirdeti a tulajdonát képező, tehermentes  – Olcsva belterületen található -  alábbi ingatlanokat:

Ssz.

Hrsz.

Megnevezése

Tulajdoni hányad

Területe

(m2)

Induló eladási

(kikiáltási)

ár

(nettó Ft)

1.

164/2

Kivett napközi otthon

1/1.

1240

14 326 000

2.

164/4

Kivett lakóház, udvar, egyéb épület

1/1.

1218

15 814 000

Az ajánlattétel (versenytárgyalás) az alábbiak szerint történik:

Az eljárás nyertese az, aki a legkedvezőbb (legmagasabb) árat ajánlja és a vételár egyösszegű, az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg történő megfizetését vállalja. A nyertes ajánlattevővel történő adásvételi szerződés megkötésére az eljárás eredményes lefolytatását követő 30 napon belül kerül sor.

Az eljárásban ajánlattevőként csak az vehet részt, aki az eljárás megkezdése előtt az ingatlanok nettó forgalmi értékének 1,5% -át pályázati biztosítékként készpénzben befizeti az Önkormányzat házipénztárába és a befizetés tényét bevételi pénztárbizonylattal igazolja. A pályázati biztosíték összege az eljárás lefolytatása után valamennyi ajánlatevő részére 5 napon belül visszafizetésre kerül, kivéve a nyertes ajánlattevőt, akinek esetében foglalóként beszámításra kerül a vételár összegébe.

Az ajánlattétel időpontja: 2020. július 10. 10 00 óra

 

Az ajánlattétel helye: Községháza Jegyzői Iroda (4826 Olcsva, Kossuth u. 2.)

 

Az ajánlattevők a kikiáltási árról indulva, felfelé licitálhatnak, a licittárgyalás vezetője által közölt aktuális licitlépcsővel, vagy annak többszörösével. A meghirdetett induló kikiáltási árnál alacsonyabb ajánlatot tenni nem lehet, az ilyen ajánlat érvénytelen. 

A licitlépcső teljes vételárra történő licitálás esetén a nettó forgalmi érték 1 %-a.

Az ajánlattétel nyilvános, azon minden természetes és jogi személy részt vehet. Amennyiben az ajánlattevő gazdálkodó szervezet, 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát be kell nyújtania ajánlatával együtt.

Az ajánlattevők ajánlataikat zártan, cégjelzés nélküli borítékban, minimum két példányban kötelesek az ajánlatok benyújtására nyitva álló időpontban benyújtani.

A versenytárgyalással kapcsolatban további tájékoztatás a 45/479-600-as telefonszámon kérhető.

Az Önkormányzat fenntartja a jogát arra, hogy az ajánlattételi felhívást a licittárgyalás megkezdése előtt visszavonja, és az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Az Önkormányzat az ajánlattételi felhívást - annak megkezdéséig - kártérítési, illetve kártalanítási kötelezettség nélkül vonhatja vissza, ebben az esetben a pályázati biztosítékot haladéktalanul visszafizeti.

Az Önkormányzat felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy önmagában a licittárgyalás lefolytatása és eredményhirdetése alapján az Önkormányzatnak szerződéskötési kötelezettsége nem keletkezik.

Az Önkormányzat kéri, hogy az Ingatlan állapotáról, szerkezetéről, az Ingatlanra vonatkozó helyi vagy országos előírásokról a licittárgyaláson történő részvételt megelőzően megfelelő körültekintéssel tájékozódjanak, és ajánlataikat ennek alapján tegyék meg, továbbá a szerződéskötéshez szükséges igazolások beszerzéséről úgy gondoskodjanak, hogy azok a szerződéskötés előírt időpontjára rendelkezésre álljanak.

Olcsva, 2020. június 26.

 

                                                                                                          Borbás Judit

                                                                                                          polgármester