TÁJÉKOZTATÓ A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Olcsva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 11/2019.(XI.22.) számú rendeletével 2020. január 1. napjától a település illetékességi területére bevezette az iparűzési adót.

 

Az ehhez kapcsolódó rendelkezések megismeréséhez az alábbi tájékoztató nyújt segítséget.

A helyi önkormányzati rendeleten felül a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.), valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) tartalmazza a további kötelezettségeket.

A fenti jogszabályok alapján 2020. január 1-jétől  adóköteles lett önkormányzatunk területén  állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett  vállalkozás tevékenység ( a továbbiakban: vállalkozási tevékenység).

Az adó alanya pedig a vállalkozó.

  • Állandó tevékenység: Htv.     37.§ (1) bek.
  • Ideiglenes tevékenység:                  37.§ (2) bek.

A Htv. 52. § 26. pontja értelmében vállalkozó:

„26.vállalkozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződ

és alapján kezelt vagyon, valamint a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

  1. a) a személyi jövedelemadóról szóló törvénybenmeghatározott egyéni vállalkozó,
  2. b) a személyi jövedelemadóról szóló törvénybenmeghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja,
  3. c) jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás, kényszertörlés vagy végelszámolás alatt áll,
  4. d) egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás, kényszertörlés vagy végelszámolás alatt állnak;”

Az Art. 16. § (1) bekezdése előírja, hogy az adózó az adóhatósági nyilvántartásba vétele érdekében köteles az adóhatósághoz bejelentkezni, feltéve, hogy a törvény eltérően nem rendelkezik.

A 18. § pedig kimondja, hogy az adózó az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adó esetén az adókötelezettség keletkezését, annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül – az erre a célra szolgáló nyomtatványon – jelenti be az önkormányzati adóhatóságnak.

Mindezek alapján 2020. január 15. napjáig önkormányzati adóhatóságunkhoz elektronikus úton, a www.olcsva.hu oldalon, az      E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL-on keresztül elérhető űrlapon kötelesek az állandó jellegű iparűzési tevékenységet végző adóalanyok a bejelentési kötelezettségüknek eleget tenni.

Tájékoztatom, hogy a bevallási kötelezettség nem vagy késedelmes teljesítése esetén az Art. 220. § alapján a természetes személy adózó 200 000 Ft-ig, míg a nem természetes személy adózó 500 000  Ft-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

A Htv. 41. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a bejelentkezéssel egyidejűleg a vállalkozó az egyes esedékességi időpontokra tekintettel, a nyomtatványon köteles bejelenteni adóelőleget. (adóév március 15-re és szeptember 15-re)

Önkormányzatunk által alkalmazott adómérték: 1 %., melyet az adóelőleg számításánál is figyelembe kell venni. Az adóelőleg összegét tartalmazó bejelentés végrehajtható okirat.

Az ideiglenes tevékenység végzése esetén az adómérték: 5.000,-Ft/nap. Itt a bejelentkezési határidő a tevékenység megkezdését követő 15 nap.

Az adóelőleget az önkormányzat alábbi iparűzési adó számlájára kötelesek az adóalanyok megfizetni: 11744065-15403478-03540000

Az iparűzési bevallási határideje: az adóévet követő május 31. (jelen esetben: 2021.05.31).

Az önkormányzati adórendeleti kedvezményeket az adóbevallás benyújtásakor lehet elszámolni.

Rendeletünkben meghatározott kedvezmények:

 

   Az önkormányzat az új beruházásra jutó adóból a beruházás üzembe helyezésének évében 50 %-os mértékű adókedvezményt állapít meg az Olcsván székhellyel vagy telephellyel rendelkező, vagy Olcsvára újonnan betelepülő vállalkozó legalább 30 millió Ft értékű munkahelyteremtő termék előállítást szolgáló, vagy legalább 30 millió Ft értékű munkahelyteremtő szolgáltató beruházása azon értéke után, melyet a vállalkozó az adóévben Olcsva közigazgatási területén helyezett üzembe.

   Amennyiben az adókedvezményként igénybe vehető beruházás értéke meghaladja az adóévben Olcsva Községre megállapított adó összegét,  a vállalkozó a beruházásra jutó adóból értéke adókedvezményként igénybe nem vett része után az adóévet követő három adóévben igénybe veheti az adókedvezményt.

   Az új beruházásra eső (számított) adót, az e bekezdésben meghatározott új beruházás év végi nettó értékének az összes tárgyi eszköz nettó értékéhez viszonyított év végi aránya alapján kell megosztani.

   A Htv. 52. § 23. pontja szerinti háziorvos, védőnő vállalkozó, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg, az állandó jellegű tevékenység végzése utáni számított végleges iparűzési adójából 50 %-os önkormányzati adókedvezményre jogosult.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét!

Olcsva, 2019. december 16.

 

dr. Deák Ferenc sk.

         jegyző