Olcsva Község Önkormányzata Képviselő-testületének pályázati felhívása

Tanulmányi ösztöndíj pályázat az EFOP 1.5.3-16-2017-00111 számú „Humán szolgáltatások fejlesztése Vásárosnaményban és térségében” című európai uniós projektkeretein belül, középiskolai tanulók és felsőoktatási hallgatók számára

 Olcsva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2019. (III. 01.) önkormányzati rendeletével az EFOP 1.5.3-16-2017-00111 számú projekt keretein belül a 2018/2019. tanév II. félévétől középiskolai tanulók és felsőoktatási hallgatók számára ösztöndíjat alapított.

 

 
Jogosultsági feltételek:

Tanulmányi ösztöndíj támogatásban részesülhet az a pályázó, aki

a)      Olcsva Község közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkezik és magyar állampolgár,

b)   nappali tagozaton, hazai középiskolai, vagy felsőfokú oktatási intézményben tanulói/hallgatói jogviszony keretében folytatja, nem utolsó évesként tanulmányait,

c)    a rendelet hatálybalépését megelőző lezárt félévben legalább 3,51 tanulmányi átlageredményt ért el,

d)     középfokú tanulmányok folytatása esetén állandó lakhelyén vagy képzési helyén igazoltan közösségi szolgálatot teljesít vagy teljesített.

 

A jogosultsági feltételek igazolása a tanuló feladata és kötelezettsége az ösztöndíjprogramhoz közzétett pályázati formanyomtatványon, a szükséges mellékletek becsatolásával, a tanuló, kiskorú pályázó esetében pedig a tanuló és törvényes képviselőjének aláírása mellett.

 

Az ösztöndíj támogatás forrása, mértéke, formája:

 

A támogatás forrását az EFOP-1.5.3-16-2017-00111 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése Vásárosnaményban és térségében” című európai uniós projekt biztosítja.

Az ösztöndíj összege a 2018/2019-es tanév februártól júniusig (a továbbiakban: II. félév) és a 2019/2020-as tanév szeptemberétől januárig (a továbbiakban: I. félév) terjedő 5-5 hónapos időtartamra havonta 10 000 Ft pályázónként, amely a pályázat benyújtásakor folyamatban lévő tanulmányi félévtől kezdődően jár úgy, hogy

a)      a tanulmányi ösztöndíjszerződés megkötésekor a 2018/2019-es tanév II. félévre járó tanulmányi ösztöndíj a tanulmányi ösztöndíj szerződés megkötését követő 15 napon belül egy összegben, valamint

b)      2019/2020-as tanév I. félévre járó tanulmányi ösztöndíj szintén egy összegben kerül átutalásra atárgyév szeptember 15. napjáig a pályázó által megjelölt pénzforgalmi számlára a tanulói/hallgatói jogviszony és a tanulmányi eredmény igazolását követően.

A pályázat benyújtásának módja, határideje és feltételei

 

A benyújtás módja:

A pályázati űrlapot egy eredeti példányban kiskorú tanuló esetén a szülő, ill. törvényes képviselő, nagykorú pályázó esetén saját aláírásával az erre rendszeresített nyomtatványon (1. sz. melléklet), zárt borítékban – személyesen vagy postai úton – a szükséges mellékletek csatolásával – az alábbi címre kell benyújtani: Olcsva Község Önkormányzata, 4826 Olcsva, Kossuth u. 2. Kérjük, a borítékra írja rá: „EFOP 1.5.3-16-2017-00111 – Ösztöndíjpályázat”

Információ kérhető a 06-45/479-600-as telefonszámon hétköznap 08.00-16.00 óra között Deák Rita  szakmai megvalósítótól.

 

 

A benyújtás határideje:

A pályázat beérkezésének határideje: 2019. március 18. 1600

A pályázati határnapot követően beérkezett pályázatok érvénytelenek.

A hiányosan, vagy nem megfelelően kitöltött pályázati űrlap javítására, a hiányzó mellékletek benyújtására a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő leteltét követően egy alkalommal van lehetőség. A hiánypótlásra nyitva álló idő annak kézhezvételétől számított 2 munkanap. A hiánypótlási határidő elmulasztása jogvesztő. Hiánypótlási felhívás elektronikus úton történik.

 

 

A benyújtás feltételei:

A pályázati űrlap csak akötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely kötelező melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül és hiánypótlást követően értékelhető tovább.

 

A tanulmányi ösztöndíjban legfeljebb 2 fő – 1 fő középiskolai tanuló és 1 fő felsőfokú oktatási intézmény hallgatója – részesülhet. Amennyiben a benyújtott pályázatok ezen keretszámok feltöltését nem teszik lehetővé, úgy azok között a támogatás elbírálója átcsoportosítást hajthat végre. 

 

A pályázat elbírálása:

 

A Képviselő-testület a határidőben benyújtott, formailag megfelelő pályázatokat megvizsgálja, rangsorolja és meghatározza a támogatásra, valamint az elutasításra javasolt pályázatok körét. Az Önkormányzat a határidőn túl benyújtott pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja.

A benyújtott és érvényes pályázatok rangsorolása során – a lenti sorrend szerint - előnyt élvez az, aki:

a)           felsőfokú tanulmányokat folytató hallgató legalább 4,0-es, míg középiskolai tanuló esetében 4,5-es tanulmányi átlaggal rendelkezik a vizsgált időszakokban,

b)           hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű,

c)           magasabb óraszámban történő közösségi szerepvállalás, önkéntes tevékenység végzése az adott oktatási intézményben, vagy lakóhelyén,

d)          más ösztöndíjban nem részesül.

 

A tanulmányi ösztöndíj odaítéléséről a Képviselő-testület zárt ülés keretében dönt.

A Képviselő-testület döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs. Jogszabálysértésre hivatkozással a Vásárosnaményi Járásbírósághoz címzett keresettel lehet fordulni.

 

Értesítés a pályázati döntésről

A döntésről a pályázókat az Önkormányzat postai küldemény útján - a döntés meghozatalát követően - haladéktalanul értesíti.A támogatásban részesülő pályázóval az Önkormányzat a döntés meghozatalától számított 15 napon belül tanulmányi ösztöndíjszerződést köt.

 

A pályázati adatlaphoz  kötelező mellékelni:

a)      a pályázó személyi igazolványának és lakcímkártyájának másolatát (melyre „az eredetivel mindenben megegyező másolat” szöveg kerül felvezetésre a tanuló és törvényes képviselője aláírása mellett);

b)      az oktatási intézmény aktuális félévre szóló igazolását a tanulói/hallgatói jogviszonyról;

c)      a tárgyidőszakot megelőző lezárt félév tanulmányi eredményét igazoló félévi értesítő másolatát, felsőoktatásban tanulók esetén a vizsgaeredmények átlagát igazoló okiratot, elektronikus tanulmányi rendszerekből kinyomtatott, az intézmény által hitelesített dokumentumot;

d)     amennyiben releváns, a pályázó hátrányos helyzetének fennállását igazoló határozat másolatát, (melyre „az eredetivel mindenben megegyező másolat” szöveg kerül felvezetésre a jegyző aláírása mellett);

e)      osztályfőnöki igazolás arról, hogy a pályázónak nem volt  igazolatlan hiányzása illetve nem részesült igazgatói, osztályfőnöki, szaktanári megrovásban (2018/2019. tanév I. féléve alapján osztályfőnök vagy az intézmény vezetője által aláírva);

f)       osztályfőnöki összefoglaló a tanuló tanulmányi versenyeken történő részvételéről és azokon elért eredményeiről (2017-2018. tanév és a 2018/2019. tanév I. féléve alapján osztályfőnök, vagy igazgató által aláírva);

g)      a pályázó tanuló által, legfeljebb A4 terjedelemben, kézzel írt bemutatkozó levél (család, lakóhely, hobbi, iskola, barátok, továbbtanulási tervek megfogalmazása, ösztöndíj felhasználásával kapcsolatos tervek megfogalmazása).

 

A tanulmányi ösztöndíjban részesülő személy kötelezettsége:

 

a)      a tanulmányi ösztöndíj folyósításának ideje alatt a tanulói/hallgatói jogviszonyát a folyósítás végéig fenntartani és azt igazolni,

b)      a tanulmányi ösztöndíj folyósításának végéig a 3,51-es tanulmányi átlag teljesítését igazolni,

c)      a pályázati űrlapon megjelölt adatainak változásáról az Önkormányzatot 15 napon belül értesíteni és

d)     a tanulmányi ösztöndíjszerződés megszűnéséig az Önkormányzattal együttműködni.

 

Adatkezelés

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy az ösztöndíj-programból pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

A pályázó pályázata benyújtásával

a)    hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a Támogatáskezelő részére– kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetve az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;

b)    hozzájárul ahhoz, hogy a köznevelési intézmény tanulói jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson,

c) hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.

 

A pályázók értesítési kötelezettségei, a visszafizetés szabályai

A tanulmányi ösztöndíjra való jogosultságot meg kell szüntetni, és - a c) pont kivételével – a támogatottat a folyósított tanulmányi ösztöndíj teljes összegének vagy arányos részének visszafizetésére kell kötelezni, ha a támogatott:

a)          tanulói/hallgatói jogviszonya bármely okból megszűnik,

b)   a pályázati eljárás során valótlan adatot közölt, vagy az Önkormányzatot bármilyen módon megtévesztette,

c)    a támogatott a 3,51-es tanulmányi átlagot nem teljesíti, vagy annak teljesítését nem igazolja,

d)   a tanulmányi ösztöndíjra való jogosultság megszüntetését bármely okból kéri.