Pályázati felhívás háziorvosi feladat ellátására

Vásárosnamény Város Önkormányzata és Olcsva Község Önkormányzata pályázatot hirdet Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 12/2016. (VII. 29.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Eükr.) 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú, területi ellátási kötelezettséggel működő vegyes háziorvosi körzetben, vállalkozási formában, feladat-ellátási szerződés keretében, heti 40 órában történő, háziorvosi feladatok ellátására.

Az ellátandó terület az Eük. r. 2. § (5) bekezdésében meghatározott (4804 Vásárosnamény, Kiss Ernő út 4. és 4826 Olcsva, Kossuth u. 2. szám alatti telephellyel működő) 5. számú háziorvosi körzet. (Az utcajegyzék megtekinthető: www.vasarosnameny.hu)  

A feladat ellátás helye/a háziorvosi rendelők címei:

 • 4800 Vásárosnamény, Kiss Ernő út 4.
 • 4826 Olcsva, Kossuth u. 2.

Pályázati feltételek:

 • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM. r.) 11. §- ában előírt képesítés,
 • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben és az EüM rendeletben előírt feltételek megléte.
 • büntetlen előélet, a tevékenységet végző háziorvos nem áll foglalkozástól és a közügyektől való eltiltás hatálya alatt,
 • cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
 • Magyar Orvosi Kamarai Tagság,
 • a praxis vállalkozói formában történő működtetése,
 • orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság.

Pályázathoz csatolni kell:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolata,
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéleten kívül azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
 • már meglévő vállalkozás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói tevékenység igazolása),
 • nyilatkozat a praxis vállalkozás formában történő működtetésére, illetve, hogy a praxis vállalkozási formában történő működtetéséhez szükséges feltételek fennállnak,
 • illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély feltételei fennállnak,
 • működési nyilvántartási igazolvány másolata,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, abba betekinthetnek,
 • nyilatkozat arról, hogy pályázatát az érintett szakbizottság és a Képviselő-testületek nyílt vagy zárt ülésen tárgyalják.

A praxis finanszírozása:

A háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szabályai szerint a praxist betöltő egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (a továbbiakban: NEAK) közvetlenül megkötött külön szerződés alapján történik.

A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:

 • a meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen szerezhető meg,
 • a tevékenység ellátáshoz szükséges rendelő és tárgyi eszköz
  • Vásárosnaményban: Vásárosnamény, Kiss Ernő út 4. szám alatt,
 • Olcsva településen: Olcsva, Kossuth u. 2. szám alatt

térítésmentesen rendelkezésre áll.

 • az Önkormányzatok a praxis működtetéséhez a rendelő, gépek és műszerek térítésmentes biztosításán kívül más (gyógyszer, anyag, rezsi, szakdolgozó alkalmazása, felelősségbiztosítás, telefon, internet, eszközök javítása, karbantartása, veszélyes hulladék elszállítása, stb.) támogatást nem biztosítanak,
 • ellátandó lakosságszám (utcajegyzék szerint): Vásárosnamény 1329 fő, Olcsva: 817 fő,
 • központi háziorvosi ügyeletben való kötelező részvétel,
 • Olcsva Község Önkormányzata igény esetén Olcsva községben a nyertes pályázó részére szolgálati lakást biztosít (4826 Olcsva, Kossuth u. 10/C.), mely megtekinthető Olcsva Község Polgármestere közreműködésével.

A jogviszony időtartama:

A feladat-ellátási szerződés határozatlan időtartamra (de legalább 5 év határozott időre) szól.                                  

 

A jogviszony kezdete:

Az előszerződés megkötését követően az egészségügyi szolgáltatási tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély és az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó jogerős működési engedély megszerzése után a feladat-ellátási szerződés és a szolgáltató által a NEAK-al kötött finanszírozási szerződés hatályba lépésének napja.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 31.

Amennyiben 2022. december 31. napjáig nem érkezik pályázat, a határidő automatikusan meghosszabbodik 30 nappal. A pályázati eljárás során a hiánypótlás biztosított.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatokat postai úton vagy személyesen Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére címezve (cím: 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1.) kell benyújtani egy példányban zárt, sértetlen borítékban. A borítékon fel kell tüntetni az „5. sz. háziorvosi praxis pályázata” jeligét.

A pályázat elbírálása:

A benyújtott pályázatokat Vásárosnamény Város Önkormányzata és Olcsva Község Önkormányzata Képviselő-testületei bírálják el a pályázati határidő lejártát követő rendes képviselő-testületi ülésen. A Képviselő-testületek fenntartják a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül visszavonják vagy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsák.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás:

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető Filep Sándor Vásárosnamény Város Polgármesterétől, valamint Borbás Judit Olcsva Község Polgármesterétől telefonon (45/470-022/171; 45/479-600) vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.">polgáEz az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. vagy Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címeken.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye:

A pályázat publikálási időpontja: 2022. november 2.